algemene voorwaarden Trouwpost.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 februari 2004.

I. definities

Trouwpost.nl
Trouwpost.nl is een handelsnaam van La Carte Internet B.V. De overeenkomst wordt gesloten met La Carte Internet B.V.

klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Trouwpost.nl een overeenkomst sluit.

overeenkomst
De overeenkomst waarbij Trouwpost.nl en de klant het uitvoeren van de opdracht overeenkomen. De opdracht houdt in dat Trouwpost.nl de kaart print en per post ter verzending aanbiedt bij PostNL of DHL.

werkdag
Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de nationale feestdagen.

II. algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst. Afwijkingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Voor zover de bepalingen van de overeenkomst afwijken van de algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst. Op de vervoersdienst zijn de algemene voorwaarden voor opgedragen postvervoer van toepassing.

III. totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging van de opdracht door Trouwpost.nl, dan wel, bij het niet verzenden van een dergelijke bevestiging, door het uitvoeren van de opdracht. Trouwpost.nl behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.

IV. de opdracht

Het is de klant niet toegestaan om de opdracht in strijd met de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Trouwpost.nl of derden. De klant is verantwoordelijk voor de correctheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de kaart. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van het opgegeven adres tot gevolg heeft dat de kaart niet kan worden bezorgd, blijft de klant de vergoeding voor de opdracht verschuldigd. Trouwpost.nl dient de bestelling van de kaart(en) voor 15.00 uur op werkdagen te hebben ontvangen, om (indien gewenst) de kaarten nog dezelfde werkdag ter post aan te bieden. Met inachtneming van het voorgaande artikellid, zal Trouwpost.nl de kaart op de door de klant aangegeven verzenddatum ter verzending bij de post aanbieden.

V. beveiliging

Trouwpost.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de klant te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang, wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant ingevoerde gegevens en zijn eigen, op de website geplaatste, adresbestanden.

VI. aansprakelijkheid

Trouwpost.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de klant lijdt door tekortkomingen van Trouwpost.nl in de uitvoering van de opdracht. Indien de klant gebruik maakt van zijn eigen adresbestanden en/of afbeeldingen staat hij ervoor in dat hij de daarin opgenomen gegevens/bestanden rechtmatig heeft verkregen en dat er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze gegevens/bestanden. De klant vrijwaart Trouwpost.nl voor alle aanspraken van derden terzake. Klachten over de uitvoering van de opdracht dienen binnen 4 weken na afloop van de door Trouwpost.nl aangegeven bezorgperiode te worden ingediend, tenzij dit van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van klant komt te vervallen.

VII. betaling

De klant is aan Trouwpost.nl de op de website vermelde kosten verschuldigd. De op de website vermelde kosten zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW. Betaling geschiedt per iDEAL, creditcard-betaling of door vooraf overboeken op de bankrekening van Trouwpost.nl onder vermelding van de inlognaam.

Een tegoed op de site (saldo) is onbeperkt geldig, mits je 1 keer per jaar hiervan gebruik maakt. Wanneer je langer dan 12 maanden je saldo niet gebruikt, dan komt dit te vervallen.

VIII. privacy

De gegevens van de klanten, evenals de in adresboeken van klanten opgeslagen gegevens en door klanten geuploade bestanden zullen op geen enkele wijze door Trouwpost.nl worden gebruikt (anders dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht).

IX. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde prijzen kunnen door Trouwpost.nl te allen tijde worden gewijzigd.

X. slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Trouwpost.nl en de klant die voortvloeien uit de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te 's-Gravenhage.